B2B-shop med försäljning till företag

Integritetspolicy


Introduktion


På Jonic Textil AB värnar vi om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. På denna sida kan du läsa mer om vår integritetspolicy, där vi förklarar hur vi samlar in information, hur vi använder den och vilka rättigheter du har. 

Till personuppgifter räknas all den information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som finns i livet. Denna information behandlar vi i enlighet med den gällande lagstiftningen och bara när det är motiverat i hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller av andra tänkbara skäl.

Integritetspolicyn gäller när vi, (Jonic Textil AB org. nr 559470-3190), tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till ditt köp, vid serviceärenden, övrig kontakt med oss samt vid de besök som görs på vår webbplats. 

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Jonic Textil AB, org. nr 559470-3190, Mastvägen 26, 296 37 Åhus. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den gällande lagstiftningen. 


Varför behandlar vi dina uppgifter? 


Dina personuppgifter behandlar vi för att vi ska kunna: 

- Fullgöra vårt avtal med dig som kund. Detta gäller genomförande av köp, leverans av varor, fakturering, betalning och tillhandahållande av support. 

- Ge dig kundservice, besvara din frågor och rätt felaktiga uppgifter.

- Hantera kundförhållande och tillhandahålla tjänster.

- Ge dig information som är relevant för de erbjudanden som passar dig i vårt nyhetsbrev och på vår webbplats. 

- Förbättra våra kunderbjudanden såsom utveckling av produkter, tjänster och funktioner.

- Följa den lagstiftning som tillämpas, till exempel bokföringslag, distanshandelslag och konsumentköplag. 


Hur samlar vi in dina uppgifter? 


Utöver de personuppgifter du själv lämnar till oss eller som vi samlar in utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också samla in personuppgifter från en tredje part.
Detta gäller adressuppgifter från offentliga register och dessa samlas in för att vi ska kunna försäkra oss om att vi har rätt adressuppgifter till dig. Vilka uppgifter lagrar vi? 

Vid orderhantering

 För att kunna administrera, hantera och leverera order sparar vi denna information i vårt kundregister:

- Namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress
- Betalningsinformation
- Köpinformation
- IP-adress, enhetsinformation, logginformation
- Kundnummer

Rättslig grund till sparande: Fullgörande av köpeavtal
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag, upp till sju år.


Vid kundserviceärende

För att kunna hantera supportärenden behöver vi samla in och spara information. Detta gäller till exempel när vi kommunicerar i telefon och i digitala kanaler, utreder eventuella klagomål och supportärenden, identifierar och svarar på frågor rörande kundkonto, samt svarar på frågor och ger råd om köp, produkter, returer, orderändringar och liknande. 

I dessa fall sparar vi: 

- Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
- IP-adress och enhetsinformation
- Betalreferens
- Köpinformation
- Användaruppgifter för kundkonto

Rättslig grund för sparande: Köplagen, distanshandelslagen och berättigat intresse
Lagringstid: 36 månader efter avslutat kundserviceärende


Vid rättsliga förpliktelser

För att kunna försäkra oss om att lagkrav, domstolsbeslut och myndighetsbeslut efterlevs sparar vi: 

- Namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-postadress
- IP-adress och enhetsinformation
- Betalreferens
- Köpinformation och eventuella reklamationer

Rättslig grund till sparande: Rättslig förpliktelse
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att spara uppgifterna enligt gällande lag, upp till sju år. 


Vid marknadsföring

För att kunna marknadsföra våra varor och tjänster genom e-post sparar vi i vårt nyhetsbrevsregister:

- E-postadress

Rättslig grund till sparande: Intresseavvägning
Lagringstid: Tills du drar tillbaka ditt medgivande genom att avsluta din prenumeration

Vid bevakning av varor

För att du ska kunna bevaka inkommande varor sparar vi i bevakningsregistret: 

- E-postadress

Rättslig grund till sparande: Intresseavvägning
Lagringstid: Tills varan kommit in i lager igen


Vid beställning av tygprover

För att kunna hantera, leverera och ge support för din provbeställning sparar vi denna information:

- Namn, adress, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer och e-postadress
- Beställningsinformation
- IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Rättslig grund till sparande: Intresseavvägning
Lagringstid: 1 månad efter genomför provbeställning i syfte att kunna ge support


Vid utvärdering och utveckling av våra tjänster, produkter och system

För att kunna anpassa våra tjänster, förbättra varu- och logistikflöden, utveckla vårt sortiment, förbättra vår resurseffektivitet, ge möjligheten att recensera vårt sortiment, förbättra våra IT-system och analysera insamlade uppgifter för specifika ändamål behandlar vi:

- Korrespondens och feedback angående våra produkter och tjänster
- Köp- och användargenererade data
- Teknisk data
- Information om hur du interagerat med oss
- Information via "cookies" om hur du använder vår webbplats

Rättslig grund: Berättigat intresse. Denna behandling är nödvändig för att vi ska kunna tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringstid: 36 månader efter insamling


Hur skyddar vi dina uppgifter? 

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Det har vidtagits särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot olovlig eller obehörig behandling och det är endast de personer som behöver behandla dina personuppgifter som har tillgång till dem.

När du lämnar dina personuppgifter till oss kan du därför känna dig säker på att: 

- Ingen obehörig tar del av dina personuppgifter
- Vi inte lånar ut hyr ut, leasar ut eller säljer personuppgifter till andra företag eller privatpersoner.
- Vi har vidtagit de tekniska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.


Vilka delar vi dina uppgifter med? 

För att fullgöra vårt åtagande mot dig som kund kan vi komma att lämna ut dina uppgifter till en tredje part. Detta gäller de företag som hjälper oss med transporter, betallösningar, marknadsföring och IT-tjänster. 

Vidare kan dina uppgifter lämnas ut om det är nödvändigt för att kunna följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter. Även för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem. 


Vilka är dina rättigheter? 

Som registrerad har du rätt till:

- Att begära registerutdrag för att få en djupare insikt om vilka uppgifter vi har lagrade om dig och hur vi behandlar dessa. Informationen får du i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om var informationen har sitt ursprung och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Vid begäran krävs en skriftligt undertecknad ansökan, men vi kan även komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att registerutdraget lämnas till rätt person. 

- Att rätta uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter om det är inom ramen för det angivna ändamålet. Vissa uppgifter har du själv möjlighet att ändra på Mitt konto direkt på din kundinloggning på Jonic-textil.se.

- Att dra tillbaka ett medgivande du gett, detta gäller till exempel nyhetsbrev och bevakningar av inkommande leveranser.

- Att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för, om de behandlas på olagligt sätt eller om de samlats in om ett barn. Det kan dock finnas lagkrav som resulterar i att vi inte kan radera dina uppgifter när du önskar, så som bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning och konsumenträttslagstiftning. Det kan även hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall avslutar vi den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen. 

- Att invända mot vissa typer av behandling som bygger på intresseavvägning. Invänder du mot denna behandling, fortsätter vi enbart med denna om det finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. 

- Att invända mot direktmarknadsföring som sker via till exempel e-post, post och sms. Vi upphört då med behandlingen för alla typer av direkta marknadsföringsåtgärder. 

- Att genom dataportabilitet få personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller uppgifter som grundar sig på samtycker eller fullgörande av avtal och en förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat. 


Vid dessa ärenden vänder du dig till oss på denna adress: 

Jonic Textil AB
Mastvägen 26
296 37  ÅHUS


Eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter har du rätt att ge till Datainspektionen. Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna ett klagomål till dem. 

Hur använder vi cookies? 

Vi nyttjar så kallade cookies för att underlätta din aktivitet på vår webbsida. Informationen används för att bestyrka inloggning, kontrollera om du svarat på frågor och undersökningar, samt fylla i formulärfält för att underlätta tillgängligheten av tjänster och återbesök på webbsidan. Cookies används även för att mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem. 

Vår webbsida använder den vänliga varianten av cookies, så kallade session cookies. När du är inne och surfar på en webbsida, skickas session cookies mellan din dator och vår server för att kunna utbyta information. Det kan till exempel gälla vad du har lagt i din varukorg, eller om du är inloggad på Mina sidor. Vi sparar ingen personlig information via session cookies och de lagras inte permanent i din dator, utan försvinner när du stänger av din webbläsare. 

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du i de flesta webbläsare avaktivera session cookies i säkerhetsinställningarna, det brukar även gå bra att ta bort eventuella cookies som redan sparats. Om du väljer att inte acceptera cookies på vår webbplats, innebär det dock att funktionaliteten på webbplatsen begränsas och den kommer inte fungera tillfredsställande. 

Sker ändringar i vår integritetspolicy? 

Det kan förekomma att vi utför ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finner du alltid här på webbplatsen. Om uppdateringar utförs som är av avgörande betydelse för behandling av dina personuppgifter eller som inte är avgörande för behandlingen men kan vara av avgörande betydelse för dig, får du information på vår webbplats eller via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi informerar om uppdateringar förklarar vi även innebörden av dem och hur de påverkar dig.